top of page
未來大v4 .png
未來大v4 54.png
|Download
|Publication Information|

Title:National Taiwan University Future NTU


Author:Chung-Ming Kuan, Shih-Torng Ding, Bing-Yu Chen, Kuei-Yuan Chan, Shenglin Elijah Chang, Ming-Huei Hsieh, Shi-Wei Chu, Yun-Ju Huang, Shu-Wei Huang, Ching-Hsuan Lin, Wenn- Chieh Tsai, Huai-Hsuan Chen, Chien-Cheng Liu, Tsung-Lin Tsai


Planner:Chung-Ming Kuan, Shih-Torng Ding
Editor-in-chief:Bing-Yu Chen
Editor:Shenglin Elijah Chang, Shi-Wei Chu, Yun-Ju Huang, Tsung-Lin Tsai
Layout:Pin-Jen Wang
Cover design:Pin-Jen Wang


Photos provider:National Taiwan University D-School, National Taiwan University PLUS office, National Taiwan University Office of International Affairs, National Taiwan University Student Activity Center Administration Division, National Taiwan University Department of Drama and Theater, National Taiwan University Racing Team, Calls over Ridges Taiwan

 

Publisher:Chung-Ming Kuan
Publishing House:National Taiwan University D-School
Taipei City, Zhongzheng District, Siyuan St, No.18 NTU Building for Research Excellence Unit 409. 100047.
Phone:(02)3366-1869 Fax:(02)3366-9814

 

Date of Publication:2021 August

Edition:First edition

 

This publication is not for sale.

bottom of page